อาจารย์ประจำสาขา
อาจารย์พาโชค  เลิศอัศวภัทร
หัวหน้าสาขาวิชา
 ปริญญาเอก :
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปร.ด.) (กาลังศึกษา)
 ปริญญาโท :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (บธ.ม.)
 ปริญญาตรี :
   - วิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วศ.บ.)อาจารย์ ดร.อนุชิต  กุลวานิช
 ปริญญาเอก :
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปร.ด.)
 ปริญญาโท :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการองค์การสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บธ.ม.)
 ปริญญาตรี :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศศ.บ.)อาจารย์ ชมภู  สายเสมา
ปริญญาเอก :
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ปร.ด.) (กาลังศึกษา)
 ปริญญาโท :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (บธ.ม.) ปริญญาตรี :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (บธ.บ.)