ติดต่อเรา


ติดต่อสาขาวิชาการจัดการคุณภาพ

Call. 02-160-1111
Fax. 02-160-1010

ที่ตั้งสาขาวิชาการจัดการคุณภาพ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37)
เลขที่ 1 อาคาร 37 ชั้น 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม 10300

College of Innovation and Management
Heamwadeephithak building (37)
No.1 U-thongnok street , Dusit,Bangkok 10300